Zobacz najciekawsze oferty wypoczynku na Słowacji

Ładowanie...

Słowacja - wakacje i wczasy

Choć Sło­wa­cja sąsiaduje z Pol­ską, podróż­nych może zasko­czyć cie­kawą kul­turą, pięk­nymi mia­stami i wspa­nia­łymi kra­jo­bra­zami. Odwie­dzić ją powinni przede wszyst­kim pasjo­naci gór­skich krajobrazów i sportów zimowych, ale i miło­śnicy zwie­dza­nia nie­tu­zin­ko­wych zabyt­ków i miej­sco­wo­ści.

Sło­wa­cja leży w Euro­pie Środ­ko­wej i gra­ni­czy z pię­cioma kra­jami: Pol­ską, Ukra­iną, Węgrami, Austrią i Cze­chami. Aż 61% jej powierzchni zaj­mują pasma Kar­pat Zachod­nich. W znacznej części kraju znajdują się także parki naro­dowe i rezer­waty przy­rody. Waka­cje w Sło­wa­cji to dobry pomysł dla osób lubią­cych wypo­czy­nek na łonie natury, przede wszystkim pasjonatów sportów zimowych. Istnieje tam bowiem wiele dobrze wyposażonych i przygotowanych ośrodków narciarskich.

Słowacja słynie ze wspaniałej natury i pięknych górskich krajobrazów. Na jej terenie znajduje się aż dziewięć parków narodowych. Podczas urlopu na Słowacji warto odwiedzić jedną z klimatycznych górskich miejscowości lub jeden z położonych u podnóża Karpat kurortów narciarskich. Ich wyjątkowe położenie, często krystalicznie czyste powietrze i sielankowa atmosfera sprzyja bowiem odpoczynku na łonie natury. W kraju znaj­duje się także wiele war­tych odwie­dze­nia miej­sco­wo­ści oraz wyjąt­ko­wych zabyt­ków. Do najbardziej fascynujących z nich zalicza się przede wszystkim zamki i pałace, między innymi Zamek Spiski, ruiny zamku Devin czy nazywane „słowackim Disneylandem” Bojnice. Na szczególną uwagę zasługują także jaskinie skalne. Najsłynniejszą z nich jest znajdująca się na liście światowego dziedzictwa UNESCO Dobszyńska Jaskinia Lodowa. To unikatowy rezerwat przyrody oraz schronienie wielu gatunków zwierząt i roślin.

Kultura i obyczaje

Sło­wa­cja jest pań­stwem uni­tar­nym i dzieli się na osiem kra­jów: bra­ty­sław­ski, trnaw­ski, tren­czyń­ski, nitrzań­ski, żyliń­ski, bań­sko­by­strzycki, pre­szow­ski i koszycki. Każdy z nich cha­rak­te­ry­zuje inny, ory­gi­nalny folk­lor; różne są regio­nalne dania, tańce ludowe, przy­śpiewki czy tra­dy­cje i oby­czaje. Kul­tura Sło­wa­cji nie różni się zna­cznie od pol­skiej. Jednocześnie, choć rozbieżności jest niewiele, to są wyraźne. Zauważalne są między innymi w obchodach Wiel­ka­nocy. W świą­teczny ponie­dzia­łek na przykład nie oblewa się innych wodą, a smaga deli­kat­nie rózgami zakoń­czo­nymi kolo­ro­wymi wstąż­kami. Do słowackich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO należą m.in.: skansen architektury ludowej Vlkolínec, drewniane kościoły w słowackich Karpatach czy średniowieczne miasto obronne Bardejów.

Bratysława, Słowacja

Bratysława, Słowacja

Strbske Pleso, Słowacja

Strbske Pleso, Słowacja

Kuchnia

Każdy region Sło­wa­cji ma swoje wła­sne tra­dy­cyjne dania, dla­tego na poję­cie „kuch­nia sło­wacka” skła­dają się zwy­czaje kuli­narne wszyst­kich dzie­wię­ciu kra­jów. Bazuje ona na tych pro­duk­tach, które były łatwe do pozy­ska­nia i do prze­cho­wa­nia nawet pod­czas mroź­nych zim w górach – psze­nicy, mleku, kiszo­nych warzy­wach, ziem­nia­kach, jaj­kach i mię­sie. Do naj­po­pu­lar­niej­szych słowackich potraw należą: bryn­dzové halu­šky (ziem­nia­czane klu­ski poda­wane z bryn­dzą), kapust­nica (kapu­śniak), sege­dín­sky guláš (gulasz z kiszoną kapu­stą i śmie­taną czy rezeň (panie­ro­wany szny­cel wie­przowy). Pod­czas urlopu na Sło­wa­cji warto spró­bo­wać jej regio­nal­nych piw, czę­sto o bar­dzo cie­ka­wych i ory­gi­nalnych sma­kach.

 

 

Dla aktywnych

Osoby lubiące aktywny odpo­czy­nek na pewno nie będą się na Sło­wa­cji nudzić. Latem wspa­niałe gór­skie tereny zamie­niają się w mekkę pasjo­na­tów gór­skich wędró­wek i jazdy na rowe­rze. Dobrym pomy­słem na aktywne spę­dza­nie czasu jest także wizyta na jed­nym z licz­nych base­nów ter­mal­nych. Zimą głów­nymi atrak­cjami Sło­wa­cji są sporty zimowe. W sło­wac­kich górach jest wiele mniej­szych i więk­szych ośrod­ków nar­ciar­skich. Trasy nar­ciar­skie są rów­nie dobrze przy­go­to­wane, jak w kra­jach alpej­skich, ale cha­rak­te­ry­zują je znacz­nie niż­sze ceny.

Co warto kupić?

Cie­kawą pamiątką ze Sło­wa­cji są wszel­kie regio­nalne wyroby spo­żyw­cze: sery, dżemy, piwa, miody. Zna­leźć tam można także wiele pro­duk­tów rzadko dostęp­nych w pol­skich skle­pach (jak kon­kretne sło­dy­cze czy trunki). Pięknym upo­mi­nkiem ze Sło­wa­cji będą także naczy­nia w tra­dy­cyjne sło­wac­kie wzory ludowe lub ele­menty tam­tej­szych ludo­wych stro­jów.

Sło­wa­cja znaj­duje się w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego, który cha­rak­te­ry­zują cztery wyraźne pory roku. Pogoda na Sło­wa­cji pół­noc­nej czę­sto jed­nak znacz­nie różni się od tej panu­ją­cej aku­rat na połu­dniu kraju. Zwią­zane jest to z ukształ­to­wa­niem terenu. W par­tiach gór­skich śred­nie tem­pe­ra­tury są czę­sto dużo niż­sze niż na tere­nach nizin­nych, a zima dłuż­sza i mroź­niej­sza.

 

Przydatne zwroty

Języ­k słowacki przy­po­mina bar­dzo cze­ski, ale ma też wiele podo­bieństw do języka pol­skiego. Jakie zwroty warto znać pod­czas urlopu na Sło­wa­cji?

 • dzień dobry – dobry den [czyt. dobri: d′eń]

 • prze­pra­szam – pre­pacte [czyt. prepa:czt′e]

 • pro­szę – pro­sim[czyt. prosi:m]

 • nie rozu­miem – nerozu­miem [czyt. ńerozumjem]

 • słabo mówię po sło­wacku – hovo­rím zle v slo­ve­nčine [czyt. havorim zje w slovenczinie]

 • mam na imię – moje meno je [czyt. moje meno je]

 • gdzie jest… – kde je… [czyt. gdzie je]

 • biuro infor­ma­cji tury­stycz­nej – turi­stická infor­ma­čná kan­ce­lária [czyt. turisticzka informaczna kancelaria]

 • lot­ni­sko – leti­sko [czyt. letisko]

 • dwo­rzec auto­bu­sowy – auto­bu­sová sta­nica [czyt. autobusowa stanica]

 • dwo­rzec kole­jowy – vla­ková sta­nica [czyt. wlakowa stanica]

 

Dlaczego Słowacja?

Z Pol­ski na Sło­wa­cję można dostać się zale­d­wie w kilka godzin. Zarówno dłuższy urlop na Sło­wa­cji, jak i wypad na week­end pozwala na odpo­czy­nek w bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych miej­scach. Można podziwiać pięk­ne gór­skie kra­jo­bra­zy, regenerować się w aqu­aparku ze źródłami termalnymi czy zwie­dzać zabytki w dużym mie­ście.
 

WAŻNE:

Bratysława nocą

Bratysława nocą

Bojnice, Słowacja

Bojnice, Słowacja

5 powodów, by pojechać na Słowację

1. Tatry. Słowackie Tatry to przestrzeń dla miłośników górskich wędrówek, narciarstwa i kazdy na snowboardzie.
2. Parki narodowe: Słowacja ma wiele parków narodowych, a jedynym z nich jest Słowacki Raj, gdzie można podziwiać wyjątkowe formacje skalne, wąwozy i wodospady.
3. Zamki i twierdze. Jest ich tu ponad 300. Zamek Spiski, czyli jeden z największych kompleksów zamkowych w Europie, a także Zamek Orawski to tylko niektóre z nich.
4. Bratysława. Stolica Słowacji ma piękną starówkę i zamek. Są tu liczne kawiarnie oraz restauracje, gdzie można poczuć klimat miasta.
5. Festiwale folklorystyczne. W całym kraju odbywają się liczne festiwale, podczas których można podziwiać tradycyjne stroje, tańce i muzykę.

Ile kosztują wczasy na Słowacji?
Czy w Słowacji jest taniej niż w Polsce?
Czy w Słowacji dogadam się po polsku?
Jakich słów nie używać na Słowacji?
Co warto przywieźć ze Słowacji?

Wszystkie miejsca docelowe - Słowacja