Ubezpieczenie w podróży Axa Assistance

Ubezpieczenie Axa Assistance wyróżniają trzy optymalne w zakresie świadczeń pakiety: Standard, Comfort i Premium.  We wszystkich zakresach ubezpieczenia ochroną w zakresie kosztów leczenia i assistance objęte jest zachorowanie na COVID-19.

W poniższej tabeli znajdziesz informacje o sumach ubezpiecza i limitach świadczeń w poszczególnych pakietach:

 

 

 

 

Pakiet Standard

Pakiet Comfort

Pakiet Premium

Koszty leczenia i assistance (KL), w tym:

60 000 EUR

100 000 EUR

8 000 000 EUR ( HIT )

Zachorowanie na COVID-19

TAK ( do Sumy Ubezpieczenia)

TAK ( Do Sumy Ubezpieczenia)

TAK ( Do Sumy Ubezpieczenia)

Następstwa Choroby przewlekłej

x

Limit 25 000 EUR

Limit 25 000 EUR

Powikłania ciąży do 26. Tygodnia

TAK ( do Sumy Ubezpieczenia)

TAK ( do Sumy Ubezpieczenia)

TAK ( do Sumy Ubezpieczenia)

Limit na leczenie stomatologiczne

100 EUR

200 EUR

300 EUR

Ratownictwo

10 000 EUR

50 000 EUR

100 000 EUR

Transport do/między/z placówki medycznej

do sumy ubezpieczenia

Transport do Kraju stałego zamieszkania

do sumy ubezpieczenia

Transport do Miejsca zamieszkania

do sumy ubezpieczenia

Przedłużony pobyt

35 EUR (wyżywienie i nocleg łącznie)/dobę/os

50 EUR wyżywienie i nocleg łącznie /dobę/os

50 EUR wyżywienie i nocleg łącznie /dobę/os

Transport zwłok oraz zakup trumny

do sumy ubezpieczenia

Transport i pobyt Osoby bliskiej wezwanej do towarzyszenia małoletniemu

transport – do sumy ubezpieczenia

nocleg – 35 EUR/noc

transport – do sumy ubezpieczenia

nocleg – 50 EUR/noc

transport – do sumy ubezpieczenia

nocleg – 50 EUR/noc

Pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego

transport – do sumy ubezpieczenia

nocleg – 35 EUR/noc

transport – do sumy ubezpieczenia

nocleg – 50 EUR/noc

transport – do sumy ubezpieczenia

nocleg – 50 EUR/noc

Dyżur Centrum Pomocy Assistance

TAK

Kwarantanna

x

przedłużony pobyt: wyżywienie i nocleg łącznie 30 EUR/dobę, maksymalnie 14 dni

transport – 300 EUR

przedłużony pobyt: wyżywienie i nocleg łącznie 50 EUR/dobę, maksymalnie 14 dni

transport – 500 EUR

Dostarczenie pilnej wiadomości

TAK

Przedłużona ochrona ubezpieczeniowa

TAK

Pomoc w kontynuacji Podróży

TAK

Opóźnienie Bagażu

 x

150 EUR

opóźnienie powyżej 8 h

300 EUR

opóźnienie powyżej 4 h

Opóźnienie lub odwołanie lotu

x

150 EUR

opóźnienie powyżej 8 h

300 EUR

opóźnienie powyżej 4 h

Infolinia

TAK

Tłumaczenia telefoniczne

TAK

Następstwa Nieszczęśliwych wypadków (NNW)

5 000 EUR

10 000 EUR

20 000 PLN

Trwały uszczerbek na zdrowiu

5 000 EUR

10 000 EUR

20 000 EUR

Śmierć

2 500 EUR

5 000 EUR

10 000 EUR

Bagaż

150 EUR

300 EUR

500 EUR

Elektronika

100 EUR

200 EUR

300 EUR

Odpowiedzialność cywilna (OC)

x

50 000 EUR

100 000 EUR

Szkody osobowe

x

50 000 EUR

100 000 EUR

Szkody rzeczowe

x

5 000 EUR

10 000 EUR

Udział własny przy szkodach poniżej 150 EUR

x

100%

100%

 

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:

Podstawowy zakres wybranego pakietu możesz rozszerzyć o dodatkowe zdarzenia lub ubezpieczenie  kosztów od rezygnacji z podróży.

 

 

Pakiet Standard

Pakiet Comfort

Pakiet Premium

Sporty wysokiego ryzyka

Za opłatą dodatkowej składki do sumy ubezpieczenia KL i NNW

Za opłatą dodatkowej składki do sumy ubezpieczenia KL, NNW i OC

Za opłatą dodatkowej składki do sumy ubezpieczenia KL, NNW i OC

Choroby przewlekłe

Za opłatą dodatkowej składki do sumy ubezpieczenia KL

 (60 000 EUR)

Za opłatą dodatkowej składki do sumy ubezpieczenia KL (100 000 EUR)

Za opłatą dodatkowej składki

1 000 000 EUR

Klauzula alkoholowa

Za opłatą dodatkowej składki do sumy ubezpieczenia KL i NNW

Za opłatą dodatkowej składki do sumy ubezpieczenia KL i NNW

TAK

do sumy ubezpieczenia KL i NNW

Rezygnacja z Podróży

Za opłatą dodatkowej składki

Do Sumy Ubezpieczenia 6 000 EUR/os

Sporty wysokiego ryzyka

Rekreacyjne uprawianie sportów zwykłych jest już uwzględnione w standardowej ochronie ubezpieczenia podróży. Jeżeli jednak będziesz uprawiał sporty zawodowo czy niebezpieczne dyscypliny sportów, musisz rozszerzyć ochronę.

 

Choroby przewlekłe

Jeśli podczas podróży nasilą się objawy choroby przewlekłej, na którą się leczysz, w pakietach Comfort i Premium chronimy Cię w zakresie kosztów leczenia i assistance do 25 000 € .  

Za opłatą dodatkowej składki możesz rozszerzyć ochronę do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia w pakietach Standard 60 000 € i Comfort 100 000 € oraz do 1 000 000 € w pakiecie Premium.

Pamiętaj, jeśli masz cukrzycę, astmę, alergię, nowotwór, choroby płuc, nadciśnienie warto dokupić zwyżkę na choroby przewlekłe. Zaostrzenie objawów za granicą może się wiązać z długim pobytem w szpitalu i bardzo drogim leczeniem

 

Klauzula alkoholowa

W pakiecie Premium klauzula alkoholowa już jest włączona w jego cenę. W pakietach Standard i Comfort możesz ją dokupić za opłatą dodatkowej składki. Z klauzulą alkoholową AXA Assistance nie musisz martwić się o ochronę ubezpieczeniową w przypadku nagłych zdarzeń lub zachorowania, jeśli wypijesz koktajl na plaży, grzańca na stoku czy po prostu wino do kolacji.
 

Rezygnacja z podróży

Koszt ubezpieczenia (z opcją od zachorowania na Covid-19, bez chorób przewlekłych również bez kwarantanny) wynosi 3,1%  ostatecznej wartości imprezy turystycznej

Rezygnacja z Podróży Suma Ubezpieczenia (zwrot w przypadku rezygnacji)  do 6 000 EUR/osobę

Ubezpieczenie kosztów od rezygnacji to niezbędnik w dzisiejszych czasach przy planowaniu wakacji. Czasem nie wszystko układa się zgodnie z planem. Zachorowanie, wypadek, utrata pracy, kłopoty rodzinne mogą zmusić do rezygnacji z długo planowanego urlopu. Z naszym ubezpieczeniem od rezygnacji z podróży odwołanie wycieczki nie będzie problemem, dzięki niemu odzyskasz koszty wyjazdu. Sumę ubezpieczenia stanowią poniesione przez Ciebie koszty podróży, nawet do 6000 € na osobę.  Dokup ubezpieczenie do swojego pakietu i śpij spokojnie.

 

Możliwe powody rezygnacji

a) Nagłe zachorowanie lub Zachorowanie na COVID-19 Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego, pod warunkiem, iż zgodnie z rokowaniami lekarza prowadzącego nie jest prawdopodobne wyzdrowienie chorego do dnia rozpoczęcia Podróży; 

b) Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego, pod warunkiem, iż zgodnie z rokowaniami lekarza prowadzącego nie jest prawdopodobny powrót do zdrowia do dnia rozpoczęcia Podróży;  

c) zgon Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego;  

d) zgon Osoby bliskiej Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego, o ile okres od zgonu do dnia wyjazdu jest krótszy niż 30 dni;  

e) Nagłe zachorowanie lub Zachorowanie na COVID-19 Osoby bliskiej Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego, w wyniku którego, została ona w trybie natychmiastowym poddana Hospitalizacji, pod warunkiem, iż nie jest prawdopodobne jej wyzdrowienie do chwili planowanego wyjazdu Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego;  

f) Nieszczęśliwy wypadek Osoby bliskiej Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego, w wyniku którego została ona w trybie natychmiastowym poddana Hospitalizacji, pod warunkiem iż nie jest prawdopodobne jej wyzdrowienie do chwili planowanego wyjazdu Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego;  

g) komplikacje w przebiegu ciąży Ubezpieczonej lub Współubezpieczonej, która miała miejsce nie później niż w jej 25 tygodniu, o ile przed dniem rezerwacji/ zawarcia umowy Podróży komplikacje te nie występowały;  

h) przedwczesny poród Ubezpieczonej lub Współubezpieczonej, który miał miejsce nie później niż w 25 tygodniu ciąży;  

i) zgłoszona odpowiednim władzom i udokumentowana kradzież w wyniku Rabunku dokumentów Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego, które są niezbędne do odbycia Podróży, o ile doszło do niej nie więcej niż 14 dni przed planowaną Podróżą;  

j) Zdarzenie losowe, mające miejsce nie wcześniej niż w terminie 14 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Podróży, do którego doszło w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego, i w związku z którym obecność Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego na terytorium Kraju stałego zamieszkania jest bezwzględnie konieczna do wykonania czynności prawnych i administracyjnych, w okresie planowanej Podróży;  

k) wypowiedzenie umowy o pracę Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego przez pracodawcę po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Współubezpieczony był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o4 pracę na czas określony. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy wypowiedzenie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego (pracownika) w rozumieniu przepisów prawa pracy ani gdy stosunek pracy ustał w wyniku porozumienia stron;    

l) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego, po dacie zawarcia umowy ubezpieczenia, wezwania do bezwarunkowego stawienia się w sądzie w sytuacji, gdy data stawiennictwa została wyznaczona w okresie planowanej Podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

Uwaga:

Zawarcie umowy Ubezpieczenia kosztów rezygnacji 100% możliwe jest maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania rezerwacji Imprezy turystycznej, biletu lotniczego lub noclegów i wniesienia co najmniej części opłaty (zaliczki), chyba że do planowanej daty rozpoczęcia Podróży pozostało mniej niż 30 dni – wówczas zawarcie umowy w zakresie rezygnacji możliwe jest wyłącznie w tym samym dniu, w którym dokonano rezerwacji i wniesiono opłaty.

Gdy zachorujesz za granicą lub masz inną szkodę ?

1. Należy skontaktować się telefoniczne z Centrum alarmowym AXA Assistance pod numerem telefonu +48 22 529 85 57.

Centrum Alarmowe działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

2. Podaj wszelkie dostępne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień do uzyskania świadczeń:

a) numer PESEL lub datę urodzenia,

b) imię i nazwisko,

c) numer pod którym można się z Tobą skontaktować,

d) opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy.

Powyższe informacje mają jedynie charakter informacyjny. Szczegóły dotyczące ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

CENNIK UBEZPIECZEŃ STANDARD COMFORT PREMIUM
  EUROPA ŚWIAT EUROPA ŚWIAT EUROPA  ŚWIAT
Ubezpieczenie AXA 6,42 PLN 10,3 PLN 10,7 PLN 17,2 PLN 13,99 PLN 22,5 PLN
Rozszerzenie o uprawianie sportów wysokiego ryzyka 9,63 PLN 15,45 PLN  16,05 PLN 25,8 PLN 20,98 PLN 33,75 PLN
Rozszerzenie o choroby przewlekłe 9,63 PLN 15,45 PLN 16,05 PLN 25,8 PLN 20,98 PLN 33,75 PLN
Rozszerzenie o klauzula alkoholowa 1,28 PLN 2,06 PLN 2,14 PLN 3,44 PLN w cenie w cenie
podane ceny dotyczą 1 dnia. Przykładowo licząc wylot od środy do środy należy cenę pomnożyć x 8 dni
Europa – region geograficzny Europy, a ponadto kraje basenu Morza Śródziemnego tj. Cypr, Egipt, Gruzja, Izrael, Liban, Libia, Malta, Maroko, Syria, Tunezja, Turcja oraz Wyspy Kanaryjskie i Rosja (w tym jej azjatycka część);
Świat – wszystkie państwa świata.