Tajlandia

Nie bez powodu Taj­lan­dia w wakacje jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych kie­run­ków tury­stycz­nych na świe­cie. Przez wielu nazy­wana jest „raj­ską perłą Azji”. Zach­wyca przede wszyst­kim piękną naturą i wspa­nia­łymi zabyt­kami, a zaska­kuje sto­sun­kowo niskimi cenami.

 

Taj­lan­dia znaj­duje się w połu­dniowo-wschod­niej Azji, tuż nad Zatoką Taj­landzką – roz­le­głą i płytką czę­ścią Oce­anu Spo­koj­nego. Cha­rak­te­ry­styczne dla jej kra­jo­brazu są białe piasz­czy­ste plaże, bujna roślin­ność, lazu­rowa woda, fan­ta­zyjne formy skalne oraz gęste tro­pi­kalne lasy. Tury­stów z pew­no­ścią zachwyci cie­kawa i wyjąt­kowa kul­tura oraz beztroska atmos­fera. Waka­cje w Taj­lan­dii to wybór ide­alny dla tych, któ­rzy pra­gną zoba­czyć wspa­niałe zabytki i poznać życie codzienne miesz­kań­ców dużych azja­tyckich miast, ale też odpo­cząć na łonie natury w nie­zwy­kłych egzo­tycz­nych miej­scach. Dodat­ko­wym atu­tem Taj­lan­dii są sto­sun­kowo niskie ceny.

Życie turystyczne Tajlandii toczy się przede wszystkim na jej wybrzeżu. Najlepszym wyborem na miły odpoczynek podczas wczasów w Tajlandii w rajskim otoczeniu są prowincja Krabi oraz okolice najważniejszego ośrodka wypoczynkowego – miasta Pattaya. Znaleźć tam można zarówno piękne piaszczyste plaże, jak i centrum rekreacyjno-rozrywkowe, pełne barów, salonów masaży i parków rozrywki. Na szczególną uwagę planujących wycieczkę do Tajlandii zasługują także wspaniałe tajskie wyspy. Turyści najchętniej wybierają przepiękny Phuket – rajską wyspę słynącą ze swoich niebiańskich plaż. W Tajlandii warto odwiedzić także słynącą z dużej liczby zabytków miejscowość Chiang Mai oraz ruiny dawnej stolicy państwa – Ayutthaya. Wakacje w Tajlandii nie mogą się także odbyć bez wizyty w tętniącym życiem Bangkoku, który nie tylko jest największym miastem kraju, ale i jednym z największych na świecie.

 

Tajlandia - kultura i obyczaje

Główną reli­gią w Taj­lan­dii jest bud­dyzm – to on wskazuje więk­szość norm spo­łecz­nych, wpływa na kul­turę, sztukę i zwy­czaje w kraju. Tajo­wie uwiel­biają się bawić, dla­tego w ciągu roku w ich kraju obcho­dzi się wiele świąt i uro­czy­sto­ści. Więk­szość z nich nie ma usta­lo­nych dat, jako że do ich wyzna­cza­nia w Tajlandii używa się kalen­da­rza księ­ży­co­wego. Do naj­waż­niej­szych należą: Święto Kwia­tów w lutym, Nowy Rok (zwany Song­kran) w kwiet­niu czy Święto Świa­tła (Loi Kra­thong) w listo­pa­dzie. Wszyst­kie uro­czy­sto­ści w Tajlandii obcho­dzone są bar­dzo hucz­nie – na uli­cach miast odby­wają się kolo­rowe parady, a w domach przygotowuje się obfite posiłki i spożywa się je w rodzin­nym gro­nie. Cie­ka­wym taj­skim zwy­czajem jest ukłon wyko­ny­wany na powi­ta­nie napo­tka­nych osób, ale też z sza­cunku do świę­tych miejsc czy posą­gów (wai).

Tajlandia - kuchnia

Kuchnia Tajlandii stanowi mie­szankę wie­lo­let­nich tra­dy­cji tego regionu. Dostrzega się też wpływy sztuki kulinarnej sąsiadujących kra­jów.  Cechą dań, które czekają na spróbowanie w Tajlandii jest róż­no­rod­ność. W potrawach dominują jednak takie składniki, jak mleczko koko­sowe, imbir, chilli, kaf­fir, limonka i sos sojowy. Naj­po­pu­lar­niej­szą potrawą taj­ską jest znany na cały świat pad thai, czyli danie z maka­ronu ryżo­wego. W wer­sji pod­sta­wo­wej maka­ron poda­wany jest z warzy­wami, tofu, orzesz­kami ziem­nymi i kre­wet­kami.

Tajlandia - wakacje dla aktywnych

Taj­lan­dia to przede wszyst­kim raj dla miło­śników nur­ko­wa­nia. Przy­brzeżna rafa bogata jest bowiem w róż­no­rod­ne gatun­ki zwie­rząt i roślin. Na taj­skich pla­żach można natomiast wypo­ży­czyć sprzęt do spor­tów wod­nych. Pod­czas wczasów w Taj­lan­dii warto wybrać się także do par­ków naro­do­wych – są tam dobrze przy­go­to­wane szlaki tury­styczne oraz takie niespodzianki jak chociażby prze­jażdżka na sło­niu.

Co warto kupić na wakacjach w Tajlandii?

Cie­kawą pamiątką z wycieczki do Taj­lan­dii są róż­no­rodne, tra­dy­cyjne wyroby rze­mieśl­ni­cze, takie jak pięk­nie zdo­bione naczy­nia, małe posążki Buddy, kolo­rowe tka­niny czy ele­menty tra­dy­cyj­nych uro­czy­stych stro­jów naro­do­wych. Z waka­cji w Taj­lan­dii przy­wieźć można także wiele cie­ka­wych dro­bia­zgów, w które obfi­tują sto­iska z pamiąt­kami. Są to: kolo­rowe bran­so­letki, szka­tułki na biżu­te­rię czy małe ozdobne port­mo­netki, czę­sto zdo­bione w taj­skie wzory i sym­bole.

Tajlandia - pogoda

W Taj­lan­dii wyróż­nia się trzy pory roku: cie­płą i suchą, gorącą i suchą oraz gorącą i wil­gotną (zwaną rów­nież desz­czową). Za naj­lep­szy czas na wakacje w Taj­lan­dii uważa się porę cie­płą i suchą, która przy­pada na okres mię­dzy listo­pa­dem a lutym. Panu­jące wów­czas śred­nie tem­pe­ra­tury wahają się pomię­dzy 27 a 30ºC. Za naj­gor­szy czas na wyjazd do Taj­lan­dii uznaje się zaś porę desz­czową trwa­jącą tam mniej wię­cej od czerwca do paździer­nika.

Przydatne zwroty po tajsku

Tajo­wie posłu­gują się swoim wła­snym alfa­be­tem, zupeł­nie innym niż łaciń­ski. Językiem urzędowym jest tajski. Jakich zwrotów warto nauczyć się przed wyjazdem na waka­cje do Taj­lan­dii?

 

  • Dzień dobry (mówione przez męż­czy­znę) – สวัสดี ครับ (czyt. sa-wat-dee krap)

  • Dzień dobry (mówione przez kobietę) – สวัสดี ค่ะ (czyt. sa-wat-dee ka)

  • Do widze­nia – ลาก่อน/สวัสดี (czyt. aa gukon sa-wat-dee)

  • Pro­szę – กรุณา (czyt. ga-ru-naa)

  • Dzię­kuję – ขอบคุณ (czyt. kkp kun)

  • Prze­pra­szam – ขอโทษ (czyt. kk toot)

  • Nie rozu­miem – ไม่เข้าใจ (czyt. mai kao jai)

 

Wakacje w Tajlandii - dlaczego warto?

Taj­lan­dia to nie­zwy­kle egzo­tycz­ne miej­sce. Kraj bar­dzo róż­no­rod­ny i peł­en kon­tra­stów. Znajdują się tam nowo­cze­sne mia­sta, jak również sta­ro­żytne zabytki i świą­ty­nie. Obok ogrom­nych nadmor­skich kuror­tów – małe osady rybac­kie, a w sąsiedztwie ele­ganc­kich restau­ra­cji – stra­gany uliczne z tanim, ale pysz­nym jedze­niem. Dodatkową zaletą są dość niskie koszty utrzymania podczas wyjazdu do Tajlandii.

WAŻNE:

Mapa - Tajlandia


Najwyżej oceniane hotele wg użytkowników Tripadvisor - Tajlandia