Wietnam - wakacje

Wiet­nam to jeden z naj­bar­dziej zróż­ni­co­wa­nych kra­jów Azji Połu­dniowo-Wschod­niej. Zachwyca pięknymi kra­jo­bra­zami, wyjąt­kowo cie­kawą kul­turą i histo­rią, która nie­wąt­pli­wie odci­snęła na nim swoje piętno.


Wiet­nam, a dokład­nie Socja­li­styczna Repu­blika Wiet­namu znaj­duje się we wschod­niej czę­ści Pół­wy­spu Indo­chiń­skiego. Gra­ni­czy z trzema kra­jami: Chi­nami, Laosem i Kam­bo­dżą. Cha­rak­te­ry­zuje go bar­dzo duże zróż­ni­co­wa­nie terenu – około 30 % powierzchni kraju sta­no­wią góry, 45 % wyżyny, a 25 % to nizinne obszary nad­brzeżne. Południe kraju leży w delcie rzeki Mekong. Jesz­cze do nie­dawna Wiet­nam koja­rzył się przede wszystkim z działaniami militarnymi na Półwyspie Indochińskim prowadzonymi w latach 1957–1975. Dziś, mimo komu­ni­stycz­nego ustroju, kraj ten jest nie­zwy­kle otwarty na odwie­dza­ją­cych go tury­stów. Podróż do Wiet­namu to bez wąt­pie­nia przy­goda oddzia­łu­jąca na wszyst­kie zmy­sły. Atrak­cyj­no­ści temu miej­scu dodają nato­miast sto­sun­kowo niskie ceny.


Pod­czas wycieczki do Wiet­namu warto odwie­dzić stolicę republiki – Hanoi lub legendarne miasto Ho Chi Minh, dawniej zwane Sajgonem. Znajduje się tam wiele historycznie ważnych miejsc i obiektów. Nie wypada przejść obojętnie obok fascynujących hinduistycznych i buddyjskich świątyń, które stały się symbolem całej kultury azjatyckiej. Do najbardziej okazałych należą: największa w kraju Chùa Bái Đính, Biała Świą­ty­nia w Chiang Rai czy cały kompleks świątynny Mỹ Sơn. Na szczególną uwagę zasługują jednak dzieła natury: wspaniała zatoka Ha Long, zielone wzgórza w regionie Sa Pa czy dzikie krajobrazy prowincji Ninh Binh. Osoby pragnące odpocząć na wspaniałych piaszczystych plażach oblanych wodami Morza Południowochińskiego, powinny wybrać się na południe kraju, gdzie znaleźć można wiele wspaniałych nadmorskich kurortów.

Kul­tura i oby­czaje

Za dziedzictwo kulturowe współ­cze­snego Wiet­namu uznaje się Đông Son – pre­hi­sto­rycz­ną kulturę z epoki brązu. Dziś sta­nowi ona połą­cze­nie wielowiekowych tra­dy­cji z sil­nymi wpły­wami dwóch potęż­nych azja­tyc­kich kra­jów – Chin i Indii. Choć z powodu licz­nych bud­dy­jskich i hin­du­istycz­nych świą­tyń znaj­du­ją­cych się na tere­nie Wiet­namu kraj ten koja­rzony jest wła­śnie z tymi reli­giami, aż 30 % jego miesz­kań­ców okre­śla się jako ate­istów, nato­miast aż 45 % wyznaje tra­dy­cyjne reli­gie ple­mienne. Cie­ka­wostką jest, że Wiet­namczycy uży­wają aż dwóch kalen­da­rzy – gre­go­riań­skiego (który służy do organizacji życia codziennego) i księ­ży­cowego (za jego pomocą wyznacza się daty świąt). Do naj­waż­niej­szych świąt zalicza się Wiet­namski Nowy Rok (Święto Tết), Święto Kró­lów Hung oraz Festi­wal Per­fu­mo­wa­nej Pagody.

Kuchnia
 

Waż­nym ele­men­tem kul­tury tego kraju jest znana na całym świe­cie, bogata w smaki i skład­ni­ki wiet­nam­ska kuch­nia. Pod­stawą tra­dy­cyj­nych dań są jed­nak przede wszyst­kim: sos rybny, pal­czatka cytry­nowa, kaf­fir, kolen­dra, szpi­nak wodny i mięta. Wszel­kie potrawy przy­go­to­wy­wane są zazwyczaj w woku i poda­wane z maka­ronem lub ryżem. Za naj­słyn­niej­sze danie z Wiet­namu uznać można saj­gonki, czyli farsz (mię­sny lub warzywny) zawi­nięty w jadalny papier ryżowy.

Dla aktywnych

Wiet­nam poko­chają miło­śnicy wszel­kich spor­tów wod­nych, zwłasz­cza nur­ko­wa­nia. Sprzy­jają temu cią­gnące się wzdłuż całego kraju piasz­czy­ste plaże i lazu­rowe wody Morza Połu­dniowochińskiego. W wielu miej­scach tury­stycz­nych są wypo­ży­czal­nie rowe­rów oraz kaja­ków, które pozwa­lają na zwie­dza­nie kraju w aktywny spo­sób. Miło­śnicy wędró­wek po wyży­nach powinni się zaś wybrać się do pięk­nego rejonu Sa Pa. Szlaki tury­styczne popro­wa­dzone są tutaj przez zie­lone zbo­cza gór pokryte licz­nymi polami ryżo­wymi.

Co warto kupić?

Stra­gany z pamiąt­kami w Wiet­namie mogą przy­pra­wić o zawroty głowy. Pełne są bowiem kolo­rów, zdo­bień i dro­bia­zgów. Cie­kawymi upominkami będą wszel­kie rze­czy zdo­bione w tra­dy­cyjne ludowe wzory – naczy­nia, biżu­te­ria, deko­ra­cje do domu oraz ele­menty stroju i zabawki. W skle­pach z pamiąt­kami zna­leźć można także dewocjonalia (np. figurki przed­sta­wia­jące boż­ków, kadzi­dełka, magiczne kamie­nie etc.) oraz pro­dukty zwią­zane z prak­ty­ko­waną w Wiet­namie medy­cyną natu­ralną.

Pogoda

Wiet­nam jest bar­dzo roz­le­głym kra­jem – odle­głość mię­dzy jego skraj­nymi punk­tami wynosi aż 1700 kilo­me­trów. Z tego powodu innej pogody spo­dzie­wać się można w pół­noc­nej czę­ści kraju, a innej w połu­dnio­wej. Tem­pe­ra­tury w regio­nach pół­noc­nych są zde­cy­do­wa­nie niż­sze niż na połu­dniu kraju; panuje tam kli­mat wil­gotny i wyróż­nia się cztery pory roku. Na połu­dniu jest kli­mat tro­pi­kalny i dwie pory roku: sucha (od grud­nia do kwiet­nia) oraz desz­czowa (od maja do listo­pada).
 

Przy­datne zwroty


Język wietnamski turyście z Polski może przysporzyć sporo trudności. Jakie zwroty warto znać pod­czas waka­cji w Wiet­namie?

  •     Dzień dobry – Chào anh [czyt. Ciao ań]
  •     Dzię­kuję – Cảm ơn (anh) [czyt. Cam on (ań)]
  •     Prze­pra­szam – Xin lỗi (anh) [czyt. Sin loi (ań)]
  •     Do widze­nia – Chào anh [czyt. Ciao ań]
  •     Czy mówisz po angiel­sku? – Anh có nói tiếng Anh không? [czyt. Ań ko noi tieng ań hong?]
  •     Nie rozu­miem – Tôi không hiểu [czyt. Toi hong]


Dla­czego Wiet­nam?


Wiet­nam to miej­sce ide­alne dla tury­stów, któ­rzy zwie­dza­ją ory­gi­nalne rejony świata, by pozna­wa­ć nowe kul­tury. Coś dla sie­bie znajdą tam miło­śnicy wypo­czynku na plaży, pasjo­naci aktyw­nego spę­dza­nia czasu i zwolennicy zwie­dza­nia zabyt­ków.

Wszystkie miejsca docelowe - Wietnam

Mapa - Wietnam


Najwyżej oceniane hotele wg użytkowników Tripadvisor - Wietnam