Sri Lanka

Z roku na rok Sri Lanka to kierunek podróży, który staje się coraz bar­dziej popu­lar­ny wśród turystów. Nic w tym dziw­nego, ponie­waż „kra­ina her­baty” ma bar­dzo wiele do zaofe­ro­wa­nia – od pięk­nych piasz­czy­stych plaż poprzez wspa­niałą rafę kora­lową, aż po wyso­kie szczyty gór. 

Demo­kra­tyczno-Socja­li­styczna Repu­blika Sri Lanki leży w Azji Połu­dnio­wej. Od pół­nocy gra­ni­czy z Indiami oddzie­lo­nymi cie­śniną Palk i zatoką Man­nar. Od połu­dnia oblewana jest wodami Oce­anu Indyj­skiego, a od wschodu Zatoki Ben­gal­skiej. Jest to kraj prawie całkowicie nizinny. Wyjątek stanowi znajdujący się w samym sercu wyspy Płaskowyż Centralny z najwyższym szczytem Pidurutalagala (2524 m n.p.m). Przez cha­rak­te­ry­styczny kształt wyspy Cej­lon, na któ­rej znaj­duje się Sri Lanka, kraj ten nazy­wany jest czę­sto „łzą Indii”. Nie ma to jed­nak nic wspól­nego ze smut­kiem czy przy­gnę­bie­niem, jest bowiem barwną kra­iną. Waka­cje w Sri Lance będą wspa­niałą przy­godą dla tych, którzy chcą poznawać nowe kul­tury.

 

Największą atrakcją Sri Lanki na wakacje jest jej wspaniała natura. By móc w pełni ją podziwiać, warto wybrać się do jednego z jej jedenastu parków narodowych. Najpopularniejszym z nich jest Park Narodowy Yala. Swoją sławę zawdzięcza dużym skupiskom słoni, które podziwiać można podczas wycieczki typu safari. Podczas urlopu na Sri Lance warto zwiedzić także tamtejsze świątynie. Złota świątynia Dambulla powstała we wnętrzach pięciu naturalnych jaskiń skalnych, a Świątynia Zęba zasłynęła jako miejsce przechowywania ważnej dla buddystów relikwii – zęba samego Buddy. Nieodłącznym punktem zwiedzania wyspy Sri Lanki jest także wizyta na plantacjach herbaty, które stały się symbolem wyspy. W tym celu najlepiej wybrać się na punkt widokowy położony na legendarnym Lipton Seat. Wczasy na Sri Lance to także piękne, szerokie i piaszczyste plaże, takie jak: Mirissa Nilaveli, Uppuveli, Tangalle i wiele innych.

 

Kultura i obyczaje

Główne religie na Sri Lance to bud­dyzm (70 %), hin­du­izm (12 %) oraz islam (9 %). Porzą­dek spo­łeczny tworzą jed­nak nie tylko wyznania, ale i prze­jęty z Indii sys­tem kastowy. Na wyspie żyje nie­wielka spo­łecz­ność plemienia Wedda, które uznaje się za pier­wotnych mieszkańców Sri Lanki. Naj­licz­niejsi w kraju są zaś Syn­ga­lezi, któ­rzy sta­no­wią około 80 % cał­ko­wi­tej popu­la­cji. Kul­turę Sri Lanki cha­rak­te­ry­zują zarówno wpływy indyj­skie, jak i kolo­ni­za­tor­skie. Istotną rolę odgrywa w niej taniec, który sta­nowi ważny ele­ment wszel­kich uro­czy­sto­ści i życia codzien­nego. Naj­po­pu­lar­niej­szy jest kan­dyan wywo­dzący się z byłej sto­licy kraju – Kandy. Tra­dy­cyjne stroje miesz­kań­ców Sri Lanki przy­po­mi­nają te z Indii. Wyko­nane są z pięk­nych, kolo­ro­wych i bogato zdo­bio­nych tka­nin. 

Na Sri Lance podczas tzw. święta Dzień Poya, które obchodzi się podczas pełni księżyca, obowiązuje przez całą dobę zakaz spożywania alkoholu. Obowiązek ten dotyczy także turystów spędzających wakacje na Sri Lance. Raz w miesiącu bary hotelowe nie serwują napoi alkoholowych, a turyści jako goście w obcym kraju są zobligowani do uszanowania lokalnych zwyczajów.

 

Kuchnia

Kuch­nia Sri Lanki to mie­szanka róż­nych azja­tyc­kich sma­ków. W jej tradycyjnych potra­wach zauwa­żyć można przede wszyst­kim wpływy kuchni indyj­skiej, taj­skiej i chiń­skiej. Naj­po­pu­lar­niej­szym daniem, które warto spróbować na Sri Lance jest ryż curry z kur­cza­kiem i warzy­wami (naj­czę­ściej mieszanką bata­tów, dyni, cie­cie­rzycy i socze­wicy). Pod­stawę kuchni sta­nowi mleczko koko­sowe i róż­no­rodne aro­ma­tyczne przy­prawy. 

Wyspa dla aktywnych

Poło­że­nie Sri Lanki spra­wia, że sta­nowi ona raj dla miło­śni­ków wszel­kich spor­tów wod­nych. Panu­jące tam warunki natu­ralne sprzy­jają sur­fo­wa­niu, a wspa­niała rafa kora­lowa przy­ciąga nur­ków z całego świata. Cen­tralna Pro­win­cja Sri Lanki zaś to mekka pasjo­na­tów gór­skich wędró­wek. Znaj­duje się tam wiele zie­lo­nych, łagod­nych wzgórz oraz wyso­kich na ponad dwa tysiące metrów szczy­tów. Pod­czas waka­cji na Sri Lance warto wybrać się cho­ciaż do jed­nego z jej par­ków naro­do­wych, przez które prze­biega wiele szla­ków tury­stycz­nych. 

Co warto kupić na wycieczce na Sri Lance?

Wyspa Cej­lon to praw­dziwe kró­le­stwo her­baty i to wła­śnie ona sta­nowi naj­lep­szą pamiątkę z urlopu na Sri Lance. Do wyboru są wszel­kie jej rodzaje i smaki, a ich opa­ko­wa­nia czę­sto zdo­bią ilu­stra­cje zwią­zane z kul­turą kraju. Będąc na wyspie, warto ku­pić także tam­tej­sze przy­prawy – czę­sto w dużo lep­szej jako­ści niż te dostępne w Pol­sce

Sri Lanka - pogoda

Pogoda na Sri Lance koja­rzy się z wiecz­nym słoń­cem i wyso­kimi tem­pe­ra­tu­rami. Tym­cza­sem mon­suny przy­no­szą na wyspę czę­ste i obfite opady. Naj­wię­cej pada mię­dzy majem a czerw­cem oraz w paździer­niku i listo­pa­dzie. Śred­nie tem­pe­ra­tury rzadko kiedy spa­dają poni­żej 20°C. Naj­cie­plej jest w połu­dnio­wej czę­ści kraju, która leży w stre­fie kli­matu rów­ni­ko­wego, naj­zim­niej zaś w górach. Na obszarach nisko położonych i na wybrzeżach temperatury wynoszą od 22°C w okresie zimowym do 33°C w letnim. Klimat Sri Lanki charakteryzuje się wysoką wilgotnością w granicach 60-80 %.

 

Przy­datne zwroty

Na Sri Lance obo­wią­zują dwa języki urzę­dowe: syn­ga­le­ski i tamil­ski. Do zapisu używa się odrębnych pism.  

język syn­ga­le­ski: 

 

 • cześć – හෙලෝ (czyt. halo) 

 • dzień dobry – සුභ උදෑසනක් (czyt. subha ude­se­nak) 

 • do widze­nia – ආයුබෝවන් (czyt. newa­tha hamu­vemu) 

 • dzię­kuję – ඔබට ස්තුතියි (czyt. stutti) 

 • nie rozu­miem – මට තේරෙන්නේ නැහැ (czyt. mata eka the­renne nehe) 

 • nazy­wam się… – මගේ නම (czyt. mageh namma) 

 • język tamil­ski: 

 • cześć – ஹலோ (czyt. halo) 

 • dzień dobry – குட்மானிங் (czyt. gud­ma­aning) 

 • do widze­nia – போயிட்டு வர்றேன் (czyt. pooittu war­rän) 

 • dzię­kuję – நன்றி (czyt. nan­dri) 

 • nie rozu­miem – எனக்கு அது புரியல (czyt. jenakku adhu puri­jale) 

 • nazy­wam się… – என் பெயர் (czyt. jen pejar) 

 

Sri Lanka na wczasy. Dlaczego warto?

Waka­cje na Sri Lance to ide­alny pomysł zarówno dla tych, któ­rzy urlop wiążą z odpo­czyn­kiem na plaży, jak i tych, któ­rzy wolą aktywne spę­dza­nie czasu. Kul­tura Sri Lanki znacz­nie różni się od euro­pej­skiej. Z tego powodu podróżnych z Pol­ski podczas wyjazdu na Sri Lankę zaskakuje zarówno folk­lor, kuch­nia naro­dowa, jak i styl życia miesz­kań­ców. Na wyspie zachwy­cają także wspa­niałe kra­jo­brazy – zie­lone pola upraw­ne her­baty, raj­skie plaże i gęste, dzi­kie lasy. Naj­więk­sze atrak­cje na Sri Lankce to wspa­niałe świą­ty­nie bud­dy­jskie i hin­du­istyczne oraz tarasy uprawne her­baty i sank­tu­aria słoni. 

WAŻNE:

 

Wszystkie miejsca docelowe - Sri Lanka

Mapa - Sri Lanka


Najwyżej oceniane hotele wg użytkowników Tripadvisor - Sri Lanka